Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Изграждане на уеб сайт

Разработката на уеб сайт (интернет страница) се състои от няколко етапа:
• Разработка на цялостна концепция за визията и структурата на сайта
• Подготовка на техническо задание и попълване съвместно с клиента
• Разработка на дизайн, съобразен с изискванията на клиента
• Подписване на приемо-предавателен протокол за удобрение на дизайна
• Разработка на програмно обезпечение
• Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни

Разработка на концепция
Създаването на цялостната концепция на уеб сайта се състои от:
1. Определяне на типа сайт и определяне на задачите и целите, които гони той. Те могат да бъдат най-различни като например: привличане на нови клиенти и партньори, позициониране на компанията като лидер на пазара, промотиране на нов продукт или конкурентен такъв и др.
2. Определя се целевата група, към която е предназначен и насочен уеб сайта съответно и неговата география т.е кой, откъде и защо ще посещава интернет страницата (уеб сайта)
3. Оформление на сайта, основни изисквания към него от страна на клиента, определя се структурата на уеб страницата и начина на работа и навигация с него.
4. Определя се стойността за изработката на уеб сайта, при удобрение на офертата от страна на клиента се сключва договор и се съставя план график за изработка на интернет страницата

Подготовка на техническо задание
Техническото задание е документът, без който не би могъл да се стартира процеса за изработка какъвто и да е уеб сайт. В техническото задание детайлно се описва структурата, навигацията, функционалните възможности, изискванията към дизайна, типа браузери, за които ще бъде оптимизиран сайта и даже към формата на предоставяните изходни данни.

Разработка на дизайн на уеб сайт
Дизайнът на уеб сайта се разработва индивидуално и в съответствие с желанията и изискванията на всеки клиент, като се вземат пред вид особеностите на логото, фирмения стил, цветова гама и др. Стойността на разработвания уеб дизайн (web design) се влияе преди всичко от наложените изисквания от клиента. Като правило цената на уеб дизайна (web design) на интернет страницата е около 20% - 50% от стойността на целия проект.

Разработка на програмно обезпечение
Когато дизайна на уеб сайта е съгласуван и удобрен от възложителя и всички необходими страници са утвърдени, започва същинската работа при разработката на програмното обезпечение.

Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни
Политиката на уеб дизайн студио „Ей Ем Дизайн” свързана с обработка на текстовия и илюстрационния материал подаден от клиента както и попълването на базата данни с тази информация е пряко свързана с:
• Вид на предоставяните материали т.е. в какъв вид биват подадени на изпълнителя: в електронен формат или на хартиен носител, от кого се изработват/обработват т.е. от изпълнителя или клиента;
• Пълнене на уеб сайта с информация (дали остава задължение на изпълнителя или на поръчителя).

При разработка на уеб сайт се приема пълненето на базата данни да бъде с обем, необходим за тестване на уеб сайта. Ако клиента направи поръчка, в която вкарването на цялата информация (а това понякога са хиляди и десетки хиляди позиции) да бъде направена от наша страна, то цената се определя в пряка зависимост от вида и обема на предоставяната информация. За улеснение на работата при огромна и обемна база от данни се прави механизъм за импорт на информацията.

След многобройни тествания готовият и работещ вече уеб сайт бива публикуван в Интернет и регистриран в основните търсещи машини и каталози, с което завършва изработката на интернет страницата и тя приема статуса на готов проект в нашето портфолио.